طراحی و ساخت قالب سنبه ماتریس DIE SET/CASTING/PROGRESSIVE

طراحی و ساخت قالب های فلزی
طراحی و ساخت قالب های فلزی
طراحی و ساخت قالب های صنعتی
طراحی و ساخت قالب های صنعتی
طراحی و ساخت انواع قطعات و قالب های صنعتی
طراحی و ساخت انواع قطعات و قالب های صنعتی